•  از تاریخ
     تا تاریخ
     
    12 سال اشک و لبخند ایران تئاتر مبارک

    12 سال اشک و لبخند ایران تئاتر مبارک

    الهام یوسفی مسئول درگاه تئاتراستان البرز ؛  امروز را باید به بهانه ی ۱۲ سال  ریخته شدن اشک ها و لبخند ها شمعی بر روی کیک با شکوه بگذاریم و به نیت بر آوردن شدن ...